Julkiset tuet

Kotitalousvähennys

Kotona teetetystä tavanomaisesta hoitotyöstä eli kotipalvelusta on mahdollista saada verotuksessa kotitalousvähennystä. Vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2400 euroa henkilöä kohden. Puolisot voivat siis saada kotitalousvähennystä yhteensä 4800 euroa.

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Esimerkiksi lapsenlapsi voi saada vähennyksen isovanhemmilleen ostamastaan palvelusta. Omavastuu on 100 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennys tehdään verosta. Jos vähennystä saa 1500 euroa, tarvitsee vuoden aikana maksaa 1500 euroa vähemmän veroa kuin ilman kotitalousvähennystä. Jos ostat työn ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saat vähentää 50 % työkorvauksesta.

Asiakkaan sitä toivoessa, kotitalousvähennys otetaan huomioon jo ennakkoperinnässä. Asiakas, jolla on säännöllinen palvelusopimus, voi pyytää palkan tai eläkkeen maksua varten verottajalta uuden pienemmän ennakonpidätysprosentin, jossa kotitalousvähennys on jo ennakkoon huomioitu. Asiakas hyötyy näin heti kotitalousvähennyksen käytöstä, eli palkasta tai eläkkeestä jää enemmän käteen.

Arvonlisäverottomasta kotisairaanhoidosta kotitalousvähennystä ei saa.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä tai uuden verokortin voi tilata osoitteesta www.vero.fi tai puhelimitse verottajalta: 020-697 000

Eläkkeen saajan hoitotuki

Hoitotuen avulla Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus. Hoitotuki on verotonta tuloa.

Eläkettä saavan hoitotukeen on oikeutettu 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka saa

  • työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
  • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
  • maahanmuuttajan erityistukea tai ulkomailta vastaavia etuuksia.

Hoitotukea ei makseta hakijalle, joka saa osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä.

Hoitotuki voidaan myöntää, kun eläkkeensaajan toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja hänelle aiheutuu tämän vuoksi avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta taikka erityiskustannuksia. Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa, että hakijan kyky huolehtia itsestään ja toiminnoistaan on sairauden tai vamman johdosta vaikeutunut.

Hoitotuen määrä

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella:

perushoitotuki 54,80 euroa
korotettu hoitotuki 136,43 euroa
ylin hoitotuki 288,49 euroa

Hoitotukea tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. Hoitotuki perustuu lakiin vammaisetuuksista (570/2007). Ks. myös muita vammaisuuteen liittyviä säädöksiä.

Lisätietoja www.kela.fi